Privaatsuspoliitika

1. Sissejuhatus

    1.1. Tere tulemast tutvuma Stamina Fitnessi privaatsuspoliitikaga. Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas Stamina Fitness OÜ (registrikood 14874792, address Ristiku 10-15, Paide 72715) (edaspidi Stamina Fitness) kogub, töötleb ja säilitab isikuandmeid, mida Stamina Fitness saab oma klientidelt ja inimestelt, kes külastavad Stamina Fitness veebilehte (edaspidi Klient).

​    1.2. Isikuandmed tähendavad ükskõik, mis andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku ehk andmesubjekti kohta. Töötlemine tähendab ükskõik, mis tegevust, mis on tehtud isikuandmetega. Näiteks kogumine, salvestamine, muutmine, kasutamine, vaatamine, kustutamine või hävitamine.

​    ​ 1.3. Kliendi isikuandmeid töötleb Stamina Fitness, makseteenus või postiteenus, kelle poole Klient konkreetselt pöördub toote või teenuse saamiseks.

    1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

1.5. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

​    ​ 1.6. Palun loe privaatsuspoliitika hoolikalt läbi. Küsimuste või soovide korral võta Stamina Fitnessiga ühendust e-posti teel staminaestonia@gmail.com.

2. Millal Stamina Fitness isikuandmeid töötleb?

    2.1. Kui Klient külastab Stamina Fitnessi veebipoodi ja ostab Stamina Fitnessi tooteid, siis võib Stamina Fitness töödelda järgnevaid andmeid, sealhulgas isikuandmeid:

        2.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

        2.1.2. Kontaktandmed (e-posti aadress ja telefoni number);

        2.1.3. Information related to the transaction (time of the transaction, purchased products, price, payment information etc.).

        2.1.4. Kohaletoimetamise aadress

2.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3. Millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel Stamina Fitness isikuandmeid töötleb?

    3.1. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu ostes andmetöötlejale jagab.

3.2. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

    3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

        3.3.1. andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

3.3.2. isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

3.3.3. isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

3.3.4. isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

​    ​ 3.5. Kui Klient külastab Stamina Fitnessi veebipoodi ja ostab Stamina Fitnessi tooteid, siis Stamina Fitness kasutab Kliendilt kogutud andmeid Kliendiga lepingu sõlmimiseks ning selle lepingu täitmiseks.

​    ​ 3.6. Stamina Fitness kasutab Kliendi isikuandmeid Talle uudiskirjade saatmiseks, kui Klient on andnud selleks nõusoleku või taodelnud uudiskirja saamist Stamina Fitness veebilehe kaudu.

​    ​ 3.7. Klient saab võtta ühendust Stamina Fitnessiga veebilehe www.staminaestonia.com vahendusel, e-posti teel või läbi sotsiaalmeedia, et saata sõnumeid või kommentaare, esitada küsimusi, saata päringuid, liituda uudiskirjaga jne. Sellisel juhul kasutab Stamina Fitness Kliendi poolt saadud infot, et vastata spetsiifilistele küsimustele või taotlustele. Stamina Fitness võib kasutada anonüümseks muudetud teavet oma teenuste või toodete parandamiseks või muudel turunduslikel eesmärkidel.

​    ​ 3.8. Stamina Fitness võib läbi oma sotsiaalmeedia kanalite korraldada erinevaid kampaaniaid ja loosimisi. Kui inimene otsustab osaleda kampaanias, siis tema isikliku informatsiooni töödeldakse kampaania läbiviimise eesmärgil vastavalt konkreetse kampaania tingimustel, sealhulgas võib Stamina Fitness sotsiaalmeedia kanali kaudu võitjate nimed avalikustada.

​    ​ 3.9. Isikuandmete töötlemine muudel eesmärkidel:

        3.9.1. Teatud juhtudel võib Stamina Fitness töödelda Kliendi isikuandmeid ka siis, kui see on vajalik seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Näiteks, teatud juhtudel on Stamina Fitnessil kohustus säilitada andmeid tulenevalt raamatupidamist või maksustamist reguleerivatest õigusaktidest.

​        ​ 3.9.2. Stamina Fitness võib kasutada Kliendi isikuandmeid eesmärkidel, mis ei ole välja toodud privaatsuspoliitikas juhul, kui Klient on andnud selleks eraldi nõusoleku. Selle nõusolekuga töötleb Stamina Fitness Kliendi isikuandmeid nõusolekus täpsustatud mahus ja eesmärkidel.

​        ​ 3.9.3. Stamina Fitness teeb kõik endast oleneva, et isikuandmete töötlemine toimuks õiguspäraselt ja tagatud oleks kogutud isikuandmete turvalisus ning andmekaitsepõhimõtete järgimine.

​        ​ 3.9.4. Stamina Fitness tagab, et isikuandmetele on ligipääs ainult Stamina Fitnessil või muudel isikutel, kellele ligipääsu võimaldamine on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide elluviimiseks, tulenevalt nende tööülesannetest või seaduse alusel. Kõik inimesed, kes võivad oma töös puutuda kokku isikuandmetega, on kohustatud hoidma isikuandmeid konfidentsiaalsena.

4. Stamina Fitness veebilehe kasutamine

    4.1. Stamina Fitness veebilehe kaudu saavad külastajad informatsiooni Stamina Fitnessi toodete, brändi ja käimasolevate kampaaniate kohta, samuti võtta ettevõttega ühendust ning kasutada teisi veebilehel olevaid võimalusi.

​    ​ 4.2. Küpsised

        4.2.1. Stamina Fitnessi veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsised on väikesemahulised tekstifailid, mis salvestatakse veebilehitseja vahendusel Kliendi arvutisse või muusse seadmesse, millega Ta veebilehte külastab (telefon, tahvelarvuti vms). Küpsiseid kasutatakse eelkõige eesmärgiga tagada veebilehekülgede parem toimine ning mugavam ja isikupärasem kasutuskogemus. Näiteks jätavad küpsised meelde veebilehel tehtud valikud ja milliseid veebilehti Klient on külastanud. Küpsised ei kogu andmeid ise seadmest ega salvesta isikuandmeid.

​        ​ 4.2.2. Stamina Fitnessi veebilehe esmakordsel külastamisel teavitatakse Klienti küpsiste kasutamisest. Veebilehe kasutamise jätkamisega kinnitatakse, et ollakse nõus küpsiste kasutamisega.

​        ​ 4.2.3. Kliendil on võimalik küpsiste kasutamine keelata, muutes oma veebilehitseja privaatsusseadeid. Klient võib blokeerida veebilehitsejas kõikide küpsiste kasutamise, lubada ainult teatud veebilehtede küpsiseid või lubada kõiki küpsiseid. Kui keelatakse küpsiste kasutamise, võib juhtuda, et kõik veebilehe osad ei toimi korralikult.

​        4.2.4. Stamina Fitness veebilehel kasutatakse ajutisi küpsiseid ja püsiküpsiseid. Ajutised küpsised kustutatakse kasutaja seadmest pärast veebilehitseja sulgemist. Püsiküpsised salvestuvad seadmesse pärast veebilehitseja sulgemist ning säilivad kuni 2 aastat.

​        ​ 4.2.5. Stamina Fitnessi veebilehel kasutatakse järgmist liiki küpsiseid:

            4.2.5.1. Hädavajalikud küpsised,mis on vältimatult vajalikud veebilehe kasutamiseks või veebilehe teatud funktsioonide toimimiseks.

Analüütilised küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kui palju Stamina Fitnessi veebilehte külastatakse, kust külastajad veebilehele jõuavad jms. Nende abil kogutud teavet kasutatakse veebilehe kasutamisel tekkivate probleemide tuvastamiseks ning veebilehe kasutuskogemuse parandamiseks.
Stamina Fitness kasutab Google analytics küpsiseid.

Kolmandate osapoolte küpsised. Stamina Fitnessi veebilehega on seotud teatud sotsiaalmeedia kanalid (Facebook, Instagram), mis jagavad veebilehele sotsiaalmeedia kanali sisu ning suudavad lugeda nende sotsiaalmeedia kanalite küpsiseid ja neid ka Kliendi seadmesse salvestada. Nende küpsiste eesmärk võib olla sotsiaalmeedia kanalites esitatavate reklaamide isikupärastamine.
Stamina Fitness kasutab Instagrami ja Facebooki küpsiseid.

​            ​ 4.2.5.2. Stamina Fitnessi veebileht sisaldab linke Stamina Fitnessi avalikele sotsiaalmeedia kanalitele ning kolmandate osapoolte veebilehtedele. Stamina Fitness ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede sisu ega turvalisuse eest, selle eest vastutavad täielikult nende veebilehtede omanikud. Kui Klient külastab mistahes kolmandate osapoolte veebilehti või sotsiaalmeedia lehekülgi, Stamina Fitness soovitab tutvuda ka nende privaatsustingimustega.

​            ​ 4.2.5.3. Kui Klient postitab sõnumeid, pilte või kommentaare Stamina Fitnessi avalikele sotsiaalmeedia lehekülgedele, tuleb meeles pidada, et avalikes sotsiaalmeedia kanalites olevat teavet näeb iga selle kanali kasutaja ja külastaja. Soovitame Klientidel mitte jagada sotsiaalmeedias informatisoon, mida ei soovita avalikkusele teatavaks teha!

5. Isikuandmete säilitamine ja hävitamine

    5.1. Stamina Fitness säilitab Kliendi isikuandmeid nii kaua, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, mille alusel need andmed koguti või kuni ollakse selleks kohustatud vastavalt seadustele.

​    ​ 5.2. Isikuandmete säilitamisel järgib Stamina Fitness järgmisi säilitamistähtaegu:

        5.2.1. Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks kogutud andmeid säilitatakse seni, kuni neid on vaja seoses lepingu täitmisega lepingu kehtivuse jooksul ning pärast seda seni, kuni Stamina Fitnessi ja Kliendi lepingulisest suhtest võib veel nõudeid tekkida, üldiselt kuni 1,5 aastat pärast lepingu lõppemist.

​        ​ 5.2.2. Stamina Fitness säilitab raamatupidamise algdokumente 7 aastat.

​        ​ 5.2.3. Stamina Fitness säilitab veebilehe kaudu tehtud päringute isikuandmeid 1 aasta.

​        ​ 5.2.4. Stamina Fitness säilitab küpsiste kaudu saadud teavet kuni 2 aastat.

​        ​ 5.2.5. Stamina Fitness säilitab nõusoleku alusel kogutud andmeid üldiselt kuni nõusoleku tagasivõtmiseni või nõusoleku küsimise käigus täpsustatud ajavahemiku jooksul.

​    5.3. Säilitamistähtaja möödumisel kustutatakse jäädavalt kõik koopiad isikuandmetest arvutitsüsteemides ning isikuandmeid sisaldavad elektroonilised dokumendid ja hävitatakse isikuandmeid sisaldavad paberdokumendid või muudetakse dokumendid anonüümseks.

6. Isikuandmete edastamine

    6.1. Stamina Fitness võib teatud juhtudel edastada Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele Euroopa Majanduspiirkonnas:

        6.1.1. Kliendi andmetele võivad ligipääsu saada Stamina Fitnessi IT-tugiteenuste osutajad seoses Stamina Fitnessi kodulehe ja andmekogude haldamisega.

​        ​ 6.1.2. Stamina Fitness võib edastada Kliendi andmeid ametiasutustele, kui neid on selleks kohustatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

        6.1.3. Stamina Fitnessil on õigus jagada Kliendi isikuandmeid volitatud andmetöötlejale, raamatupidajale, transpordi- ja kullerettevõttele, ülekandeteenuseid pakkuvale ettevõttele. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

​    ​ 6.2. Volitatud töötlejate kasutamisel kasutab Stamina Fitness ainult selliseid isikuid, kelle registreeritud asukohad ja andmehoidlad asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas ning kes on andnud Stamina Fitnessile piisava tagatise, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada isikuandmete turvaline töötlemine ning andmekaitse piisav tase Euroopa Liidus kehtivate õigusaktide kohaselt. Kõik volitatud töötlejad on kohustatud hoidma isikuandmeid konfidentsiaalsena.

    6.3. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

​    ​ 6.4. Täpsema info saamiseks Stamina Fitnessi volitatud töötlejate kohta, võtke palun ühendust Stamina Fitnessiga e-posti teel staminaestonia@gmail.com.

7. Kliendi õigused

    7.1. Isikuandmete töötlemisel on Kliendil kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused, eelkõige järgmised õigused:

        7.1.1. Õigus saada informatsiooni isikuandmete töötlemise kohta – Käesolevas privaatsuspoliitikas on antud üldteave selle kohta, kuidas Stamina Fitness töötleb andmesubjektide isikuandmeid ja milliseid andmeid töödeldakse. Täpsema info saamiseks palume võtta ühendust Stamina Fitnessiga.

​        ​ 7.1.2. Õigus juurdepääsule Kliendi enda isikuandmetele vastavalt kehtivale õigusele.

​        ​ 7.1.3. Õigus andmete uuendamisele ja parandamisele – Kliendil on õigus igal ajal oma andmeid uuendada ning ebaõigeid andmeid parandada. Isikuandmeid saab uuendada andes sellest teada Stamina Fitnessile kontaktvormi või e-posti vahendusel.

​        ​ 7.1.4. Õigus vastuväidete esitamisele – Kliendil on õigus esitada Stamina Fitnessile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, kui isikuandmete töötlemine toimub Stamina Fitnessi õigustatud huvi alusel.

​        ​ 7.1.5. Õigus piirata andmete töötlemist – Kliendil on õigus taodelda, et Stamina Fitness piiraks Kliendi isikuandmete töötlemist.

​        ​ 7.1.6. Õigus nõuda isikuandmete kustutamist – Kliendil on õigus taodelda, et Stamina Fitness kustutaks Klienti puudutavad isikuandmed.

​        ​ 7.1.7. Õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi – Kui Kliendi isikuandmete töötlemine põhineb Tema antud nõusolekul, on Tal õigus igal ajal Stamina Fitnessile antud nõusolek tagasi võtta ning Stamina Fitness lõpetab Kliendi isikuandmete vastaval eesmärgil töötlemise.

​        ​ 7.1.8. Õigus andmete ülekandmisele – Kliendil on õigus saada Stamina Fitnessilt isikuandmed, mida Ta on Stamina Fitnessile esitanud, kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus ning, kui see on tehniliselt võimalik nõuda, et Stamina Fitness edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale.

​        ​ 7.1.9. Õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole – Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, info@aki.ee, www.aki.ee.

​    ​ 7.2. Punktides 1.1.-7.1.9. nimetatud õiguste teostamiseks võtta palun ühendust Stamina Fitnessiga e-maili teel staminaestonia@gmail.com. Teatud taotluste puhul, mis nõuavad täiendavat juurdepääsu või andmetöötlust, võime paluda Kliendil esitada taotlus digitaalselt allkirjastatult, et Stamina Fitnessil oleks võimalik mõistlikult taotleja isik tuvastada. Palun arvestada, et Stamina Fitness vastab Teie taotlusele alati nii kiiresti kui võimalik, kuid taotlustele ja küsimustele vastamine võib Stamina Fitnessil teatud juhtudel võtta aega kuni 30 päeva ning Stamina Fitness palub Kliendil varuda kannatust vastuse ootamisel.

​    ​ 7.3. Stamina Fitness tagab andmesubjektide õigused vastavalt kehtivale õigusele. Palun arvestada, et punktides 1.1-7.1.9 nimetatud andmesubjekti õigused ei ole absoluutsed ja piiramatud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide või kolmandate isikute õigused või Stamina Fitnessi õigustatud huvid piirata Teie õigusi.

8. Privaatsuspoliitika muutmine ja muud tingimused

    8.1. Stamina Fitnessil on igal ajal õigus ühepoolselt muuta privaatsuspoliitika tingimusi. Tingimuste muutmisel avaldatakse uued tingimused Stamina Fitnessi veebilehel.

​    ​ 8.2. Privaatsuspoliitikale kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

​9. Lõppsätted

    9.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

10. Klienditoe detailid & kontaktinfo

Stamina Fitness OÜ

Ristiku 10-15, 72715, Paide, Eesti

Telefoni number: +372 551 3065

E-mail: staminaestonia@gmail.com

Registrikood: 14874792

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping
etEstonian